diumenge, 29 d’abril del 2012

Guies de fa més de 100 anys.

Introducció de la guia "Itinerari de la Montanya de Montserrat", publicat per la REVISTA MONTSRRATINA, l'any 1909


                   "Avans de començar nostres excursions, bon company, es molt just que 
          vulgas saber quí es  el que't guía, no fos cas que't portés á algún abím ahont 
          te trenquesses la nou del coll, ó't conduhís á algún laberinte, d'ahont no'n 
          sapiguesses surtir, puig uns y altres abundan en la Montanya de Montserrat.
                    
                     Per la teva satisfacció, intrépit excursionista, te dirén que fa més de vintg
          anys que recorrém el jardí de la Perla de Catalunya y, no fiantnos encare de
          nostra propia experiencia, 'ns hem fet acomapnyar, avans de redactar aquestes
          págines, per gent del país, molt práctica en els camins de la Montanya, de 
          monera que, modestia á part, pots tenir confiança en nosaltres, que no't portarém
          ahont te pugas estibar ó per aqhont pugas perdre't, sens donarte la má, avisante 
          del perill é indicante'l punt per ahont pugas surtir.
   
                    Mes com que en realitat trobarém llochs perillosos y camins enrevessats
          durant nostres excursions, com t'hem advertit més amunt, per axó t'aconsellém
          qu'avans d'empéndrer'l camí t'encomanis á la Regina d'aquestes montanyes, 
          resantli una SALVE, pera que't guarde de pendre mal y siga la verdadera Guía 
          que't retorne sá á casa y no t'hages de quedar á dormir al ras, que no fores tu'l primer.

                   Per lo demés, la GUIA que't presentarém no es altra cosa que la recopilació 
          dels articles que ab lo títol «ITINERARIO DE LA MONTAÑA,» han vist 
          últimament la llum pública en nostra «REVISTA MONTSERRATINA, » los quals á 
          prechs d'alguns amichs nos hem desisit á publicarlos en la forma que'ls veus, 
          traduhits á nostra gaya parla, corretgintlos y aumentantlos ab alguns camins menys
          coneguts y ab algunes noticies históriques, que allí de propósit se dexaren.
 
                  La major part de nostres excursions les comensarém en la Font del Portal, per 
          ser lo punt més céntrich dels camins de la Montanya."


                            ---------------------------------------------------------------------------
 

dijous, 26 d’abril del 2012

Ants Marching

dissabte, 21 d’abril del 2012

Je'letruvé. Nova via a la Paret de la Cascada

Acabada de sortir del forn, en Miguelón en fa arribar la ressenya d'aquesta via:Cesc.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...